Kto może zostać członkiem PLQHA

Naszym członkiem może zostać każdy, nie tylko profesjonalista. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którym z takich, czy innych powodów bliskie są konie rasy American Quarter Horse. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze zmienionym w 2013 r. statutem Stowarzyszenia członkowie Polish Quarter Horse Association dzielą się na:

Członków zwyczajnych
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

Członków młodzieżowych
Członkiem młodzieżowym może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, także małoletnia - poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

Członków honorowych
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i młodzieżowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy mają opłaconą składkę członkowską za dany rok.

 


© PLQHA 2005 wszelkie prawa zastrzezone 2005-2009 | design & cms: www.webwork.pl